Archive | Systemtänkande

RSS feed for this section

Stop the fragmentation of research if you want to tackle complex problems

Gabriele Bammer, proponent for Integration and Implementation Science, explains why the fragmentation of research must stop.

All videos from the First Global Conference on Research Integration and Implementation

Comments { 0 }

Why I didn’t finish my PhD studies

Harold Jarche points at a blog post by Curmudgeon which resonates with me in several ways. It can be seen as a description of the behaviour and thinking related to the complex, complicated and simple domains of the Cynefin framework. The last paragraph describes my way of thinking, where emotions are closely intertwined with the complex or often frustratingly chaotic intellectual processes.
The paragraph before that describes, I think, my wife’s thinking. That’s probably why she’s a professor and I’m not.
Making a PhD out of me is like making a dog out of a cat. Wish I would have known that 10 years ago when I started my PhD work… Or then again, no. I really needed to know the scientific community well, with it’s strengths and weaknesses, to be able to work alongside it, as I do now.

The schooled creative mind is a bright mind’s thinking tamed. It plods into its problem, satchel full of things it knows, ticking off its checklist as a pilot would, disciplined, methodical, incisive, systemitized, hoping to find a truth.

The feral creative mind, in panic to find a truth, jumps back and forth, turning over stones, sniffing the air, all at once, up and down, a niggling doubt removed, another rising, something far away related, something not, a howl in the night, until, through all the crumpled paper in a cluttered mind a light is struck that’s soon so bright a problem fades, and a feral creative mind can live another day. We need more of these feral minds.

Comments { 0 }

Hur kan wikis och begreppskartor bäst integreras?

Eftersom jag just nu drar en kurs i ekologi där vi använder en MediaWiki för att bygga upp basen för ett läromedel (inte bara undervisningsmedel) parallellt med en kurs för lärare i användning av begreppskartsprogrammet CmapTools, inställer sig frågan om inte de har båda, vid behov synnerligen kollaborativa formerna av kunskapshantering, kunde integreras på något sätt.

Själva tanken att visualisera en wiki är inte ny, Wikipedia har visualiserats bl.a. av wikimindmap. Där har man vad jag förstår tagit Wikipedia och konstruerat en algoritm för att visualisera den som en tankekarta (mindmap). Men hur kunde man jobba parallellt med båda teknikerna för att få fram ett kunskapshanteringsredskap som erbjuder både en övergipande bild av (förståelsen av) ett specifikt kunskapsområde samtidigt som det är lätt att borra sig in i detaljerna som finns i wikiform? Tekniskt borde det vara rätt lätt med hjälp av hyperlänkning, men att få arbetandet med information och kunskap på det här sättet att löpa smidigt kräver en del testande.

Ärendet hänförs härmed till mappen ”Under arbete” där det får samsas med många andra projekt. Doktorsavhandlingen, till exempel…

Comments { 0 }

”Forcing-houses of conventional knowledge”

 

Jag stötte av en slump (via Ecology & Society ) på ett namn som Nick Winder, aktiv vid Newcastle University. Han har en spännande och integrativ världsbild och har bl.a. skrivit en serie essäer om under rubriken

Breaking the Phoenix Cycle: an integrative approach to Innovation and Cultural Ecodynamics

Han lyfter bl.a. fram begreppet Time-Geography som han tillskriver svensken Torsten Hägerstrand, och så ger han universiteten en känga i förbifarten:

Courses in the new universities are often reduced to short modules. Regulators demand that desired ‘learning outcomes’ be formally specified and audited. The ability to integrate what has been learned in one module with that learned in another is difficult to measure, so strategic thinking skills are often neglected.
The students are modularised too – designed to be interchangeable, like the components on a production line. This produces uniformly welltrained personnel for positions in junior management but is a poor way of training heterodox thinkers or, for that matter, of teaching the embodied knowledge or praxis that is the hallmark of a skilled artisan. Most universities are forcing-houses of conventional knowledge.

Indeed.

Comments { 0 }

Learning by Teaching

Plockade upp detta från Lion Kimbro på CommunityWiki :

“He was always searching for patterns, for connections, for a new way of looking at something, but I suspect his motivation was not so much to understand the world as it was to find new ideas to explain. The act of discovery was not complete for him until he had taught it to someone else.”

– Richard Feynman and the Connection Machine, W. Daniel Hillis

 

Det känns väldigt rätt. Kanske det är därför jag – mot förmodan – varit lärare så länge?

Comments { 0 }

Domäner

Förra veckan höll jag en föreläsning med temat ”Kunskap i förändring” för studiehandledare vid Studiehandledardagarna i Åbo. Tanken var att uppmärksamgöra publiken på de förändringar i kunskapandet som är på gång, och sedan peka på sätt att hantera de utmaningar förändringarna för med sig.

Min föreläsning finns här, på Utbildningsstyrelsens CmapToolsserver.

Det centrala elementet i föreläsningen utgörs av Dave Snowdens Cynefin-modell, en fyrfältsmodell som delar in system i fyra kategorier eller domäner: enkla, komplicerade, komplexa och kaotiska.

Continue Reading →

Comments { 0 }

Visuell visdom

Jag har alltid undrat över varför visualisering inte används ännu mer också i ”seriösa” sammanhang. Synsinnet är kanske vårt starkaste sinne, vilket reklammakare av alla slag är väl medvetna om. Ändå används visualisering i rätt liten utsträckning för att beskriva kunskap och förståelse. Det verkar som om en seriös beskrivning av nånting förutsätts vara formulerad i textform. Möjligen tillåter man sig en liten graf för att understryka det man redan förklarat i ord. Är det för att användningen av bilder, grafer och andra visuella metoder leder tankarna till antingen barnböcker, datorspel eller reklam? Eller är det så att folk tror att seriösa saker inte KAN uttryckas visuellt? Eller beror det bara på att vi aldrig fått lära oss att uttrycka oss visuellt på mer avancerade sätt än med standardgrafer i Excel?

Att kunna uttrycka sig i text och tal är viktigt, men litet större visualiseringskompetens skulle göra månget möte och presentation mycket effektivare. Hur skall man då visualisera? En rik källa med exempel finns på Visual Complexity. Och Marshall Clemens har gjort sin visualiseringsförmåga till konst och business.

Comments { 0 }

CmapTools

Utbildningsstyrelsen har nyligen startat upp en Cmapserver som är tänkt att fungera som server för de begreppskartor man skapar i skolor runt om i Finland med hjälp av CmapTools. Nu då CmapTools är översatt både till svenska och finska har programmet fått en ännu större potential som förnyare av pedagogiken genom det systemtänkande och kunskapsbyggande och möjligheter till samarbete över nätet det befrämjar. Och systemtänkande är ju viktigt med tanke på alla de sammanvävda sociala, ekonomiska och ekologiska nätverk vi är en del av.

Comments { 1 }