Academia and knowledge

“Academia is to knowledge what prostitution is to love; close enough on the surface… but not exactly the same thing.”

– Nassim Taleb

via Harold Jarche

Learning 2025: School Is out Forever

Some interesting thoughts at SXSW:

The emerging future confirms that the current educational system, with all its industrial-age assumptions, is not one that can be, in good conscience, simply passed on to our children. Instead, the emerging future demands that today’s multiple dimensions of complexity be addressed by innovating new processes, skills, and capabilities to radically augment and/or replace our current approaches. This type of radical innovation will not result from treading, yet again, the well-worn path of traditional educational reform. Changes in action will not be enough; mental models, the way people think, must be changed. Together, we will explore a process that identifies the needs of future learners using theories from the fields of user-center design, systems and scenario thinking. In addition to identifying the needs of future learners, this process allows for the identification of the system that must be in place to provide for the needs of all learners regardless how the future unfolds.

Storbritannien satsar i fortsättningen bara på vänstra hjärnhalvan

I Storbritannien har finansministeriet just föreslagit att statsfinansieringen av den högre utbildningen skärs ned med 40 % på 4 år. Men man betonar att undervisningen i naturvetenskaper, teknologi, ingenjörsvetenskaper och matematik finansieras också i framtiden. Det var ett intressant vägval. Inte har det väl nånting att göra med att det är en högerregering vid makten? När det gäller den framtida forskningen prioriteras också samma ämnesområden.

I framtiden skall studerande (läs blivande konstnärer, humanister och samhällsvetare) i mycket högre grad än tidigare finansiera sina studier själva eller via lån. Är man lycklig (dvs. fattig) nog kan man få stipendium.

Ondskans axel (reaganismen-thatcherismen) lever tydligen gott ännu!

Kunskapande – ett definitionsförsök

Kunskapande, är som jag tidigare skrivit ett nygammalt begrepp som det inte finns någon överenskommen definition för även om det under de senaste åren börjat användas mer och mer i svenskan.

Göran Goldkuhl var en av de första som använde begreppet i vetenskaplig text, och senare har bl.a. Bengt Gustavsson och andra aktivt använt det. Goldkuhls definition låter så här:

Kunskapande är målinriktad kunskapsproduktion avsedd att inte bara betjäna en själv utan också andra, och skiljer sig däremot i viss mån från t.ex. lärandet och problemlösandet. I kunskapandet ingår ändå naturligt både lärande och problemlösande.

Det är en utmärkt början. Frågan är dock om kunskapsproduktionen måste vara målinriktad? Är det inte det vi har forskning – vetenskaplig och annan – respektive utvecklingsarbete för? Jag tycker det vore synd att sätta likhetstecken mellan kunskapande och FoU. Jag tycker kunskapandet borde förstås ännu bredare, kanske så här:

Kunskapande är ett aktivt, kommunicerbart lärande med nyttopotential för andra.

Mycket värdefull kunskap uppstår också utan en klar målinriktning, bara genom att förhålla sig nyfiket till livet och ha en viss reflektionsförmåga. I många fall kan kunskapsproduktion inte planeras på förhand, utan man lär sig "serendipitetiskt" genom reflekterade erfarenheter. Viktigt är däremot generositeten, kunskapandet blir inte mer än lärande om det inte delas.

Om vi tittar på den ursprungliga, historiska användningen av begreppet kunskapare ser vi att det användes för militär spaningsverksamhet. I spaningsverksamhet vet man ju inte vad man skall hitta, all information av värde för uppdragsgivaren samlas in och rapporteras vidare. Men om Goldkuhl med målinriktning snarare menar en bred söksektor än svaret på en viss fråga så kan jag acceptera att kunskapandet är målinriktat.

Hur uppstår kunskap?

Hur kunskap uppstår är väl en av de frågor som intresserar alla dem som inte nöjer sig med att överföra principerna för hur amöbor lär sig eller datorer fungerar på det mänskliga lärandet. Eftersom vi knappast inom överskådlig framtid kommer att kunna titta i en en mänsklig hjärna i tillräcklig detalj för att förstå lärandets mysterium helt och fullt, får vi nöja oss med analogier och förhållandevis enkla modeller. En av de mest lyckade analogierna jag sett stötte jag på idag. Det är Stephen Downes som liknar lärandet vid det som händer vid induktion, i motsats till det som händer vid direkt strömöverföring. Bra att det finns människor i världen som förmår sätta ord på sånt man tänkt. Det är ju just så här jag (nuförtiden) uppfattar det personliga lärandet. Modellen är enkel och naturligtvis bristfällig, men det är ju alla modeller. Annars skulle de inte vara modeller.