Den här bloggen har fått sitt namn efter Aristoteles ord för den kloke praktikern, fronimos.

Citatet nedan från Legal Theory Blog komprimerar en del av det som kan sägas om denne verklighetsnära figur som lever sin moral i sina dagliga beslut och gärningar, det må sen vara inom juridik, ingenjörskap eller kundbetjäning. Det framgår också tydligt hur fronetikern, som jag skulle vilja kalla honom/henne, agerar i ett i viss mån oförutsägbart, komplext system där följande av regler för ett moraliskt handlande inte räcker till. De flesta människor blir bättre fronetiker med åren och den därigenom ökade livsvisdomen, men ur utbildningssynvinkel är det intressant att fråga sig om och hur utbildning kan bädda för en snabbare utveckling av fronesis, den kunskapsform som är starkt kopplad till både praktik och moral.

Samhällets ökade komplexitet och omöjligheten för oss utbildare att förutspå i vilken arbetsmiljö och med vilka uppgifter våra adepter kommer att jobba inom tio år gör att vi måste titta mera på fronesis än tidigare. Förutom att förstå omvärlden ur ingenjörssynvinkel, dvs endast som samverkande, komplicerade system som är potentiellt nedbrytbara i analyserbara beståndsdelar och delfunktioner, måste vi också bli bättre på att hantera komplexiteten.

“Virtue ethics characteristically denies that there is any mechanical rule that generates the morally correct action. Why not? One answer to that question lies in Aristotle’s idea of the phronimos, the person who possesses the virtue of practical wisdom. The phronimos has the ability to respond to the complexities of particular situations, to see what is morally salient, and to choose an action that will work given the circumstances.

Behind the virtue of phronesis or practical wisdom is an assumption about the complexity of life. Virtue ethics characteristically argues that life is more complicated than our theories and rules. It would be impossible, the virtue ethicist might argue, to write a code of rules for moral conduct. No matter how complicated the rules, situations would inevitably arise that were not covered or in which the rules produced a perverse and unintended result. Acting morally requires more than a knowledge of moral principles; it requires a sensitivity to particular situations. One way of putting this is use the metaphor of moral vision, the ability to size up a real-world choice situation, perceiving the morally relevant circumstances.”

(fetstilen min, kursiveringarna i originalet)